logo-office

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่คดีและข้าราชการสำนักงานรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การหายใจ....หายใจอย่างไร” (08/06/2555)
โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพุทธสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล (27/07/2555)
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (28/08/2555)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (28/08/2555)
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(04/09/2555)
การบรรยายพิเศษและการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสำนักงาน       ศาลรัฐธรรมนูญกับการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมและการให้ข้อมูลบุคคล (๑๔/๐๑/๒๕๕๙)
สถาบันนโยบายศึกษา นำผู้เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน” ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (04/10/2555)
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
หน้า 2 จาก 21

จำนวนผู้เยี่ยมชม(ตั้งแต่ 19 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน)97124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ศาลรัฐธรรมนูญ : Copy Right 2009 Constitutional Court