logo-office

Advertisement! Are you looking for new redtube porn and xnxx porn? redtube redtube xnxx xnxx xnxx xnxx xnxx porno adler redtube are in these sites
Oyunlar Oyunlar araba oyunlarI
Oyunlar Oyunlar araba oyunlarI
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่คดีและข้าราชการสำนักงานรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การหายใจ....หายใจอย่างไร” (08/06/2555)
โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพุทธสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล (27/07/2555)
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (28/08/2555)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (28/08/2555)
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(04/09/2555)
การบรรยายพิเศษและการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสำนักงาน       ศาลรัฐธรรมนูญกับการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมและการให้ข้อมูลบุคคล (๑๔/๐๑/๒๕๕๙)
สถาบันนโยบายศึกษา นำผู้เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน” ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (04/10/2555)
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
หน้า 2 จาก 19

จำนวนผู้เยี่ยมชม(ตั้งแต่ 19 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน)97124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ศาลรัฐธรรมนูญ : Copy Right 2009 Constitutional Court