>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
581. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
582. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
583. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
584. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
585. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
586. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
587. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
588. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
589. จ้างทำฐานบัวพระสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561
590. จ้างแปลพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561