>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
601. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
602. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
603. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
604. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
605. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
606. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
607. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
608. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
609. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
610. จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2562