>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
771. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
772. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
773. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
774. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
775. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
776. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
777. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
778. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
779. จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2562
780. เช่าอุปกรณ์ในการจัดห้องประชุม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2562