>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
811. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เครื่องทำลายเอกสาร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
812. จ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
813. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
814. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
815. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
816. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
817. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
818. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
819. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
820. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561