>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
941. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 53 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-08-2561
942. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 53 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-08-2561
943. จ้างบำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
944. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เครื่องทำลายเอกสาร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
945. จ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
946. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
947. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
948. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
949. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
950. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561