>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
951. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
952. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
953. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
954. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
955. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
956. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
957. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
958. จ้างทำฐานบัวพระสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561
959. จ้างแปลพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561
960. จ้างทำโต๊ะสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561