บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 08:30 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. พัฒนาการทางการเมือง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13.00 - 16.00 น. เศรษฐกิจพฤติกรรม : หลุมดาแห่งการตัดสินใจ โดย รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม