บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 08:30 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. ประเทศไทยกับการปรับตัวด้านความยุติธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดย รศ. ดร. ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13.00 - 16.00 น. สิทธิมนุษยชนในระดับสากลกับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ โดย ศ. วิฑิต มันตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม