บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 08:30 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม