บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 08:30 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชน โดย ศ. ดร. อานาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13.00 - 16.00 น. หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย โดย ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม