บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 09:00 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. บทบาทของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และนายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 13.00 - 16.00 น. หลักนิติธรรมกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม