บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 09:00 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. หลักนิติธรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ โดย ศ. พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย 13.00 - 16.00 น. บทบาทของประเทศไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดย นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม