บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 09:00 - 16:00
รายละเอียด 09.00 - 12.00 น. บทบาทของอัยการกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด 13.00 - 16.00 น. สิทธิมนุษยชนกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดย ศ. พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
สถานที่ -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม