ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ หรือไม่ ๒. พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และ ๓. ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (02/05/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๒ เรื่อง ๑. หนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ๒. หนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ที่ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๗ คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ (11/04/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาหนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (28/03/2561)

ข้อมูลบริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด