ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๒ เรื่อง ๑. หนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ๒. หนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ที่ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๗ คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ (11/04/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาหนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (28/03/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิให้นำมาใช้บังคับ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (09/03/2561)

ข้อมูลบริการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสกู๊ปผลการดำเนินงานเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบรอบ 20 ปี (18/04/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำแฟ้มเอกสารในการจัดงานทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี (05/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/04/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 (05/04/2561)
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด