สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดการปาฐกถาพิเศษ (Dinner Talk)


เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดการปาฐกถาพิเศษ (Dinner Talk) เรื่อง "แนวทางการใช้สิทธิฟ้องร้องของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการปาฐกถาพิเศษดังกล่าว ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร