ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติระหว่างศาลสูงและศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกหรือรัฐสังเกตการณ์ขององค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๑ (04/01/2562)


        ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางรจนากร  มีนะกนิษฐ ภริยาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายมนตรี  กนกวารี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระหว่างศาลสูงและศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกหรือรัฐสังเกตการณ์ขององค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๑ (The First Judicial Conference of the Constitutional/ Supreme Courts of the Organization of Islamic Cooperation Members/ Observer States : J-OIC)  ในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายตุลาการในการปกป้องหลักนิติธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐาน” (The Role of Higher Judiciary in Protecting the Rule of Law and Fundamental Rights) พร้อมทั้งเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี