ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑”


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑" โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและร่วมรับฟังการอภิปรายในเรื่องดังกล่าว ในการนี้มีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมด้วย โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครปฐม