เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (04/04/2562)


          เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ”แก่ผู้บริหารสมาชิก พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันออก จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และจังหวัดสระแก้ว 
         สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี การจัดงานครั้งนี้จึงได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากภูมิภาคตะวันออกใน ๕ จังหวัด ๒๔ โรงเรียน ๔๘ คน