เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ" ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร