นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ (15/05/2562)


นายนุรักษ์ มาประณีต  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Ms. Toril Marie Øie  ประธานศาลสูงสุดและศึกษาดูงาน ณ ศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับประธานศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ Mr. Magnus Matningsdal และ Mr. Arne Ringnes ผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ และ Mr. Gunnar Bergby เลขาธิการศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒