เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (08/07/2562)


นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะสังคมศาสตร์และคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ อาคารเอกาทศรถ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก