สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๓ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓ เรื่อง
   - แยกตามศาล ศาลจังหวัดนราธิวาส ๑ เรื่อง
  ศาลแขวงพระนครใต้ ๑ เรื่อง

ศาลล้มละลายกลาง ๑ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๑๓ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑ เรื่อง
   - แยกตามศาล  ศาลปกครองสูงสุด ๓ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๙ เรื่อง

ศาลปกครองนครราชสีมา ๑ เรื่อง
๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๕ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ เรื่อง
๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง
๑.๕ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง

รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๑๑ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓
๖ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๓๕ เรื่อง