ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมปาฐกถาพิเศษในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ (25/12/2560)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โอกาสนี้นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้เกียรติร่วมปาฐกถาพิเศษในโครงการดังกล่าว และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ รัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ : สิทธิของประชาชนในการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ