ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางจริยธรรม ฯ (27/12/2560)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางจริยธรรม ฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประธานจากองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร