ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา (2561-01-29)       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับระบบยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ และจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์อนุชา อชิรเสนา อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ และอาจารย์มุกกระจ่าง จรณี อาจารย์ประจำภาค วิชานิติศาสตร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว โอกาสนี้รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี