เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (2561-01-29)เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "สิทธิของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่” โดยนายสำราญ นาบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักคดี ๔ นายอดิเทพ    อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี ๓ และนายกล้า สมุทวณิช นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา