รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือก“เรียงความที่ประทับใจจากโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” (02/02/2561)


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเรียงความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ จำนวน ๓๙ ฉบับ ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการคัดเลือก "เรียงความที่ประทับใจจากโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ดังนี้ 

          (๑) นางสาววาสนา พุฒิสาร             โรงเรียนสิงห์บุรี 
          (๒) นางสาวสุวรัตน์ โสภาพ              โรงเรียนสิงห์บุรี 
          (๓) นางสาวสุพรรณี ศรีประจันต์       โรงเรียนสิงห์บุรี 
          (๔) นางสาวชุติมา กล้วยดี                โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 
          (๕) นางสาวพรรณภา บุญหล้า          โรงเรียนชัยนาทวิทยาคม 

          ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเรียงความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียงความดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครหัวข้อ
Download

เรียงความที่ได้รับการคัดเลือก