เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (12/02/2561)


     เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาคดีและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องปฏิบัติงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ