ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปเยือนศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี เพื่อเยี่ยมคารวะและลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) (13/03/2561)


                 นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปเยือนศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ตลอดจนลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ในการนี้นาย Iván Aróstica Maldonado ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี ร่วมให้การต้อนรับและลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี กรุงซันติอาโก


...

 ท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ และศึกษาดูงานศาลอุทธรณ์ เมืองปุนตาอารีนาส สาธารณรัฐชิลี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลอุทธรณ์ เมืองปุนตาอารีนาส