ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปเยือนศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อเยี่ยมคารวะและ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต (13/03/2561)


นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปเยือนศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ตลอดจนลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ในการนี้นาย Ricardo Lorenzetti ประธานศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ร่วมให้การต้อนรับและลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา กรุงบัวโนสไอเรส