โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (18/04/2561)    เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรม และจัดให้มีการอภิปรายในเรื่อง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นวิทยากร โอกาสนี้นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้ารับฟังการอภิปรายดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ