สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประทานพระโอวาท เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี (30/04/2561)เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประทานพระโอวาท พร้อมด้วยพิธีเบิกเนตรพระพุทธนฤมลธรรมบพิตร และพระพุทธนฤมิตธรรโมภาส เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี ณ ห้องพระ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร