สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประทานโอวาท เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี ในโอกาสนี้ทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป (2561-05-08)เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประทานโอวาท เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธนฤมลธรรมบพิตร พระพุทธนฤมิตธรรโมภาส และพระพุทธนฤนาถศาสดา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ขอรับประทานพระพุทธรูปทั้งสามองค์ มาประดิษฐาน ณ ห้องพระ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่สักการบูชาและเป็นสิริมงคลประจำศาลรัฐธรรมนูญสืบไป

หัวข้อ
Download

โอวาสเนื่องในวาระ ๒๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ และประทานนามพระพุทธรูป