การประชุมนานาชาติ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและเป้าหมายของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย (23/05/2561)


     นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ "รัฐธรรมนูญในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและเป้าหมายของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้นำเสนอการอภิปรายเรื่อง "Constitutional Review through the Rule of Law” ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ได้ร่วมอภิปรายและแลก เปลี่ยนความคิดเห็น แนวคำวินิจฉัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการอนุวัติการให้รัฐธรรมนูญสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง