ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2561


 
ปัญหาทางกฎหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ โดย นายนภดล จันโหนง
 
บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : กรณีศึกษา รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย นายชนินทร์ อินทรปัญญา

ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ : การก่อรูป, การประชันความหมาย และการผสมผสาน โดย นายเพิ่มศักดิ์ จะเรียนพันธ์