ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ หรือไม่ ๒. พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และ ๓. ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (02/05/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๒ เรื่อง ๑. หนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ๒. หนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ที่ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๗ คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ (11/04/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาหนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (28/03/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการในการจัดการเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรในกระบวนการยุติธรรมกับกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกหก ณ เครือรัฐออกสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/05/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาผู้ให้บริการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2561 (18/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1,500 รีม (16/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/2561)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ