สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่ (25/07/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วลงมติ ดังนี้ (05/06/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๒ เรื่อง ๑. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ (30/05/2561)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ