สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
๑๔ ก.พ. ๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (14/02/2562)
๑๓ ก.พ. ๖๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างตรวจคำร้องของ กกต. ที่ยื่นขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ โดยจะยื่นคำร้องต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ (13/02/2562)
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๓. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๑ และอ.๑๒๓๗/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๔.ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ (26/12/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการในการจัดการเดินทางตามโครงการบูรณาการองค์ความรู้ในระดับเครือข่าย ณ สาธารณรัฐฮังการีและสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสปอตและสารคดี เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/02/2562)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ