>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๑๒๐ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2564
2. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์รวมคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก (Intelligent Search System for International Constitutional Court Rulings ISS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-02-2564
3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-02-2564
4. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2564
5. ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-02-2564
6. จ้างพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ เล่มที่ ๖๖ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2564
7. ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2564
8. จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความคาดหวังต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ โดยวิธีคัดเลือก 15-02-2564
9. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
10. จ้างจัดพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2564