>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
91. จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2564
92. จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ สำหรับการศึกษาดูงานภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2564
93. จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ สำหรับการศึกษาดูงานภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2564
94. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-03-2564
95. จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
96. จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
97. จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
98. จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
99. จ้างจัดทำกระจกห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
100. จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๑๒๐ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2564