>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
241. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
242. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
243. ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Hard Disk) จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
244. จ้างบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2563
245. จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๑๙ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2563
246. จ้างบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2563
247. ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ข้อมือหรือฝ่ามือ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2563
248. ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2563
249. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-11-2563
250. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-11-2563