>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
311. ซื้อเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
312. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2563
313. ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ รายการ (๑๓ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2563
314. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
315. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
316. ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Hard Disk) จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
317. จ้างบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2563
318. จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๑๙ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2563
319. จ้างบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2563
320. ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ข้อมือหรือฝ่ามือ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2563