>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
591. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ๗ กร ๙๘๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2563
592. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ๓ กบ ๙๖๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2563
593. จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟแวร์ตู้ประชาสัมพันธ์ (Klosk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2563
594. ซื้อจอสำหรับตู้ประชาสัมพันธ์คีออส (Kiosk) และอุปกรณ์ปิดและเปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2563
595. จ้างจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ เล่มที่ ๖๔ เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2563
596. จ้างจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ เล่มที่ ๖๔ เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2563
597. จ้างจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ ๑๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2563
598. จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ DVD ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สื่อมัลติมีเดีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2563
599. ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2563
600. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ๗ กษ ๙๑๕๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2563