หอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ


เอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ (โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก)