ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑”


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑” โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมรับฟังการอภิปรายในเรื่องดังกล่าว ในการนี้มีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมด้วย โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดในหัวข้อดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครปฐม