ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “การแบ่งแยกอำนาจและศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศมองโกเลีย (12/06/2562)


            ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ "การแบ่งแยกอำนาจและศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศมองโกเลีย ร่วมกับคณะกรรมการเวนิส สภาแห่งยุโรป ในระหว่างวันที่ ๖ –๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมบรรยายในการประชุมวาระที่ ๑ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยอำนาจนิติบัญญัติและศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้นำเสนอประเด็นการบรรยายในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญและหน้าที่ในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม” (the Constitutional Court and Its Duty in Reviewing the Draft Constitutional Amendment)
           ในการประชุมวาระที่ ๒ ของการประชุมนานาชาติ หัวข้อ "การแบ่งแยกอำนาจและศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจบริหารและศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวาระดังกล่าว ในการนี้ นายฟิลลิป ดิมิทรอฟ กรรมการในคณะกรรมการเวนิส สภาแห่งยุโรป ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย และอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้นำเสนอประเด็นการบรรยายหลัก ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยแนวทางการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการอำนาจใช้บริหาร นอกจากนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศมองโกเลีย และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ได้ร่วมนำเสนอประเด็นการบรรยายด้วย