ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (06/08/2562)เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพที่จะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การใช้สิทธิทางศาลรัฐธรรมนูญและหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นรับฟังการเสวนาในหัวข้อ สิทธิของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ โดยคณะวิทยากร โอกาสนี้นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะ ณ ห้องนภาลัย BC โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี