ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย (10/09/2562)


เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยมีนายจอร์จ แก็ฟโรน (Mr. Georg Gafron) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยการอภิปรายเป็นคณะ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร