ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมในการศึกษาดูงานภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ (05/08/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility (CSR)) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในคณะศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย