ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ แบบบูรณาการของศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (28/08/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการของศาลรัฐธรรมนูญ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับองค์ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้วย และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายศาลรัฐธรรมนูญสู่การปฏิบัติงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี