ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (European Law Institute : ELI) แบบออนไลน์ (11/09/2563)


เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (European Law Institute : ELI) แบบออนไลน์ ในหัวข้อ "Independence of Judiciary” ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร